GRANDO_WEB-LP.svg

Privacy Statement

Algemeen

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Grando Keukens* verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor uw privacy.

 

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

 

Registratie persoonsgegevens

Grando Keukens legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard.

 

Grando Keukens verstrekt uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

 

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten. 

 

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Grando Keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 9. Grando Keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Grando Keukens over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@svegra.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Grando Keukens geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd

 

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

 

 

Heeft u nog vragen?

 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen naar info@svegra.nl

 

*Onder Grando keukens verstaan wij alle vestigingen van Grando in België en het hoofdkantoor.